Připravujeme server pro automatizaci domácnosti — část druhá

V před­cho­zím díle jsme si uká­za­li, jak ve Win­dows při­pra­vit insta­lač­ní USB klí­čen­ku se sys­té­mem UBUNTU SERVER. V dneš­ním díle se podí­vá­me jak sys­tém dostat do počí­ta­če. Insta­la­ce UBUNTU Počí­tač máme vypnu­tý, při­po­je­ný k inter­ne­tu síťo­vým kabe­lem. Při­pra­ve­nou USB klí­čen­ku vlo­ží­me do slo­tu a počí­tač zapne­me.  Pokud nám počí­tač nena­bo­o­tu­je pri­már­ně z USB, musí­me ve sprá­vě boo­to­va­cích médií vybrat…

Připravujeme server pro automatizaci domácnosti — část první

V násle­du­jí­cích něko­li­ka člán­cích si uká­že­me, jak si člo­věk, kte­rý nikdy nepři­šel do sty­ku s Linu­xem může nain­sta­lo­vat dis­tri­buci Ubun­tu ser­ver, aby na ní poslé­ze nain­sta­lo­val základ­ní kom­po­nen­ty pro auto­ma­ti­za­ci domác­nos­ti. Vše pro­to bude maxi­mál­ně zjed­no­du­še­no, zku­še­něj­ší linu­xá­ci budou jis­tě lec­kde vraš­tit obo­čí a říkat si no, to je ale… Základ­ní před­po­kla­dy V zájmu maxi­mál­ní­ho zjed­no­du­še­ní pro Linu­xem zatím…

Měříme vlhkost a teplotu

Ingre­di­en­ce: Ardui­no Uno Bread­bo­ard Sen­zor Odpor 10 k Tři drát­ky Skeč: #inclu­de <dht.h></dht.h> dht DHT; #defi­ne DHT11_PIN 7 void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop() { int chk = DHT.read11(DHT11_PIN); Serial.print(“Teplota = ”); Serial.println(DHT.temperature); Serial.print(“Vlhkost = ”); Serial.println(DHT.humidity); delay(3000); } Výsled­ný produkt:

Z Písku na Zvíkovské Podhradí

Cyk­lis­tic­ký výle­tz Pís­ku až na Zví­kov­ské pod­hra­dí a zpět V rám­ci cyk­lis­tic­ké­ho zahá­je­ní letoš­ních prázd­nin jsme poja­li vel­mi odváž­ný plán. Jet se podí­vat na hrad Zví­kov. Ori­gi­ná­to­rem této ide­je byla naše dcé­ra Kate­ři­na. Když jsme se totiž v sobo­tu vra­ce­li z raf­tů, pra­vi­la zde že “vlast­ně ješ­tě nikdy neby­la na Zví­ko­vě”. A bylo jas­no. Ješ­tě jas­ně­ji bylo, když Eva nadšeně…

Opět na kádéčku

Rok se s rokem sešel, ty vole to je ale klišé, a my jsme opět na lou­ce upro­střed lesů, bez pořád­né­ho sig­ná­lu, zato s pořád­ným kadi­bud­ka­mi a pořád­ně ledo­vou vodou. A těší­me se na to…

Prázdiny na kolech — výlet jedna

Začá­tek letoš­ních prázd­nin bude ve zna­me­ní kol. Nej­pr­ve jsme vyje­li pou­ze s Kač­kou a Matym na tako­vý tes­to­va­cí okruh, abychom zjis­ti­li, jak bude Maty­mu fun­go­vat a sedět jeho nové kolo a jak bude Kač­ce fun­go­vat a sedět její zadek (původ­ní). Prv­ní spo­leč­ná vyjížď­ka tedy ved­la v pátek 6. čer­ven­ce k neda­le­ké­mu Kol­né­mu. Poča­sí vypa­da­lo slibně,sice v dál­ce se zdá­lo, že dro­bet hřmí, ale“to sem…

Písku, Písku…

    Over­ca­st Clouds, 1°C B. Něm­co­vé 49⁄3, Čes­ké Budě­jo­vi­ce 7, 370 01 Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Čes­ko    Pís­ku, Pís­ku, vidím tě z líst­ku Výlet do Pís­ku , jehož cílem měl být nákup kávy v míst­ní, prý vyhlá­še­né pra­žír­ně. Vyra­zi­li jsme v plné sesta­vě, tedy ale bez Hemi­ho. Prv­ní zastáv­ku jsme udě­la­li u Rei­ne­rů na oběd.  Powered by Jour­ney Diary.

Huawei modem v Linuxu

Pokud modem Hua­wei E311 pře­sta­ne v Linu­xu mode­mo­vat jsou dvě ces­ty k nápra­vě, dlou­há a krát­ká. Nej­pr­ve tu krát­kou: sudo usb_modeswitch ‑v 0x12d1 ‑p 0x14fe ‑V 0x12d1 ‑P 1506 ‑M 55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000 A ta dlou­há: Vytvo­ří­me nebo upra­ví­me sou­bor /etc/udev/rules.d/50-huawei.rules a při­dá­me násle­du­jí­cí řádek: ATTRS{idVendor}==“12d1”, ATTRS{idProduct}==“14fe”, RUN+=“usb_modeswitch ‚%b/%k‘ ” Vytvo­ří­me nebo upra­ví­me sou­bor /etc/usb_modeswitch.d/12d1:14fe a při­dá­me: # Hua­wei E352 Default­Ven­dor= 0x12d1 DefaultProduct=0x14fe TargetVendor=…

Fotomaraton DFK

Klub digi­tál­ní foto­gra­fie nebo­li DFK se v září dožil 15 let. Mil­du, jed­no­ho ze sta­ro­dáv­ných čle­nů napadlo uspo­řá­dat důstoj­nou osla­vu naro­ze­nin. Vše domlu­vil a svo­lal na víkend 8. do 15. září.  Letos v září dovr­ší dFklub věk, kdy by dostal vlast­ní občan­ský prů­kaz (pokud by tedy byl sku­teč­nou oso­bou). Je tedy na čase zavzpo­mí­nat na jeho dět­ství a spo­lu s ním toto…

KD 2017

Po roce jsme se opět sešli na lou­ce nad Vim­per­kem ozdo­be­né něko­li­ka desít­ka­mi pod­sa­do­vých sta­nů, abychom si zde odpo­či­nu­li od hek­tic­ké­ho živo­ta ve vel­ko­měs­tě :-).  Sešli jsme se ve více­mé­ně ustá­le­né sesta­vě, jen nám zpo­čát­ku citel­ně chy­bě­la paní Dana a její pod­půr­ný tým. Sám jsem to veš­ke­ré hudro­vá­ní jen těž­ko stí­hal, večer byl z toho celý una­ve­ný a nevrlý.…

My daily d®iver, Revue Thommen Diver

Hodin­ky jsem pře­stal nosit někdy na pře­lo­mu tisí­ci­le­tí, už ani vlast­ně nevím proč. Z té doby se mi docho­va­ly jen ty posled­ní, Citi­ze­ny, kte­ré jsem si kou­pil za jed­nu z prv­ních výplat. Prim­ky “tele­vi­ze” a Casia skon­či­ly kdo­ví­kde a Revue Tho­m­men jsou tak mými tře­tí­mi “novo­do­bý­mi” hodin­ka­mi. Nedáv­no před nimi jsem si kou­pil nej­pr­ve Ori­ent Ray a Sei­ko SKX009. Revíčka…

Hemi fotografem

Po nároč­ném výstu­pu na Krn­ská jeze­ra jsme se na bře­hu všich­ni sva­li­li jak dlou­zí, tak širo­cí. Jen Hemi byl plný sil a elá­nu a chtěl si hrát. “Kdy­bys tak pře­stal blb­nout a otra­vo­vat a uděl tře­ba pár fotek, to by byla pará­da”, řekl jsem mu. A Hemi si vzal foťák… Na psa doce­la dob­rý, ne? 🙂

Toulky s Hafíkem

Po loň­ské cel­kem dob­ré zku­še­nos­ti jsem si řekl, že Hafí­ka zku­sí­me i letos. A del­ší tra­su. Na poho­du a radost, ne na výkon. No, nako­nec jsme s Hemí­kem obsa­di­li pěk­né 14 mís­to z 30 v naší kate­go­rii. Ze strá­nek pořa­da­te­le si dovo­lu­je­me pře­vzít násle­du­jí­cí text: [themify_quote]Dne 29. 4. 2017 se konal 8. roč­ník Tou­lek s Hafí­kem. Pořa­da­te­lé z Výcvi­ko­vé­ho canis­te­ra­pe­u­tic­ké­ho sdru­že­ní HAFÍK z.s. při­pra­vi­li na přá­ní účastníků…

Klubová výstava Hradec Králové 2017

O veli­ko­noč­ním víken­du jsme se s Hemim zúčast­ni­li klu­bo­vé výsta­vy v Hrad­ci Krá­lo­vé. Jel se mnou pou­ze Maty. [themify_is_logged_in]Eva muse­la zůstat doma, pro­to­že její mamin­ce neby­lo dob­ře a bylo potře­ba se o ni posta­rat. [/themify_is_logged_in]Dorazili jsme v pátek večer, těs­ně před šes­tou. K rados­tí a úle­vou jsem sezdal, že chat­ky, při­nejmen­ším ta “naše” pro­šly od minu­lé návštěvy čás­teč­ným upgra­dem. Ano, již jsme…

5.kjú

Maty v sobo­tu v Brně úspěš­ně slo­žil svou prv­ní zkouš­ku v živo­tě a zís­kal 5.kjú v ken­dó. ŠIKULA!

Hořický trek

Dáša Ben­dí­ko­vá z Hor­ní Pla­né svo­la­la na dru­hou břez­no­vou sobo­tu vycház­ku s choďá­ky kolem Hor­ní Pla­né. Sešlo se nás pěk­ných pár, cel­kem devět psů, z toho sedm choďá­ků. Před­po­klá­da­li jsme, že si pěk­ně v kli­du popo­ví­dá­me, pro­jde­me se a uži­je­me si pěk­né­ho slu­neč­né­ho dne, pej­s­ci kolem nás budou vese­le na vol­no běhat a hrát si spo­lu. Choďá­ci jsou pře­ce tako­vé klidné…

Zasněženým besednickem

Zůsta­li jsme na Sil­vest­ra sami doma a tak jsme si Evou a Hemim udě­la­li tako­vý malý výlet do blíz­ké­ho oko­lí Budějc. Besed­nic­ko máme moc rádi a ani ten­to­krát nás nezklamalo. 

Dnes, před čtyřmi lety

Přes­ně před čtyř­mi lety dostal náš život zce­la nový roz­měr. Do naší rodi­ny při­byl dal­ší člen. Nepři­ne­sl ho čáp ani vrá­na. Při­jel s námi z Letín­ské kovár­ny a celou ces­tu pro­le­žel a pro­spal na mém klí­ně. Byl malý, chlu­pa­tý a hroz­ně roz­to­mi­lý. Chlu­pa­tý a roz­t­mi­lý je stá­le. Malý, to už ovšem ne. Vyros­tl z něj oprav­du pěk­ný pacho­lek. Říká­me mu Hemi. 

Kendo

9. pro­sin­ce uspo­řá­dal Maty­ho domá­cí oddíl 1. tré­nink ken­dó s rodi­či a přáteli.
“V ten­to pátek jsme upo­řá­da­li setká­ní čle­nů klu­bu, při kte­rém si moh­li pozva­ní hos­té vyzkou­šet ken­dó. Rodi­če vidě­li pokrok, kte­rý jejich dítě za uply­nu­lých 12 měsí­ců udě­la­lo, přá­te­lé zjis­ti­li, že tré­nink ken­dó není žád­ná “pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou”. Ať tak či onak, tré­nink jsme si uži­li ve výbor­né atmo­sfé­ře a děku­je­me všem zúčast­ně­ným.” http://kusanagi.cz/

[su_button url=“https://photos.google.com/share/AF1QipNN-4f3bMuvSY_WpMMENgsGrzL-Y_rAEMPsMsQ_ePYGqihJW7_X6RTbOJLk4-ROvA?key=Y245eXJDeDFPQkxTYV9Ca2NDVWNTNm9ENUM3bkp3” target=“blank” style=“stroked” icon=“icon: camera-retro”]Fotky na Goo­gle Photos[/su_button] [su_button url=“http://fotky.kuzbici.eu/index.php?/category/661” target=“blank” style=“stroked” background=“#ef2d36” icon=“icon: camera-retro”]Fotky u nás[/su_button]

Příhoda s trubičkou

Vče­ra poz­dě v noci jsem na Revíč­ka nasa­dil kože­ný řemen. Jakmi­le zapadla prv­ní stě­žej­ka a ozva­lo se “cvak”, cvaklo to i mě. Nechal jsem v řeme­nu tako­vé ty kovo­vé výztu­hy, co se dáva­jí asi k šrou­bo­va­cím stě­žej­kám. A samo­zřej­mě, řemen už nešel sun­dat, pro­to­že jsem se vystě­žej­ko­va­čem nedo­ká­zal dostat mezi nožič­ku a tu tru­bič­ku. Nadáv­ky, hru­bá síla, “já to vytrh­nu”, “ty vo..e…

ZDP=BH

Hemi dnes úspěš­ně slo­žil svou prv­ní zkouš­ku, BH. Děku­ju kámo, udě­lal jsi mi obrov­skou radost!   Chůze na vodít­ku již tra­dič­ně slab­ší, ale když si vzpo­me­nu, jak cho­dil (nebo spí­še tahal a rval na vodít­ku) ješ­tě před půl rokem, je ten výsle­dek skvě­lý. Nut­no ale zmí­nit, že když jsem Hemí­ka viděl odha­dem půl met­ru od nohy a skoro…

Slovinsko 2016 — den druhý

Po vče­rej­ším pozd­ním pří­jez­du a ješ­tě poz­děj­ší veče­ři jsme si dnes ráno chtě­li tro­chu pospat. Avšak drež­nic­ké zvo­ny nás ráno neú­pros­ně upo­zor­ni­ly, že už je šest a je čas vstá­vat. Ale odo­la­li jsme, zdra­vě posní­da­li v deset a v jede­náct vyra­zi­li na nákup potra­vin. Koba­rid, potom Tol­min, dva obcho­dy. Hm, Pla­ni­ka sýr, sku­ta, čer­stvé mlé­ko, štru­ca, mor­ta­del­la… potra­vi­ny a jíd­lo obec­ně jsou…

Slovinsko 2016 — den první

Slo­vin­sko 2016 — den prv­ní Je pátek ráno, prv­ní den naší dovo­le­né. Po dvou­le­tém výpad­ku způ­so­be­ném nej­pr­ve stav­bou per­go­ly a v dru­hém roce stav­bou zdě­né­ho plo­tu kolem pozem­ku, se letos opět vydá­vá­me na spo­leč­nou dovo­le­nou s dět­mi. Vstá­vá­me kolem osmé, v kli­du sní­dá­me, potom sklá­dá­me věci do auta. Eva stih­la zaba­lit už ve čtvr­tek odpo­led­ne, tak­že pará­da. Máme “jen” čty­ři kufry,…

Flashback — Itálie 2011

U pří­le­ži­tos­ti páté­ho výro­čí zno­vu vydá­vá­me vel­mi oblí­be­ný člá­nek o udá­los­ti, kte­rá se sta­la v roce 2011, popsá­na byla popr­vé v roce 2013 a v roce 2016 ree­di­to­vá­na. Pře­je­me hlu­bo­ký umě­lec­ký zážitek.

Chlapi

  Came­ra Canon EOS 40D Focal Len­gth 47mm Aper­tu­re f/7.1 Expo­su­re 1/250s ISO 400   Came­ra Canon EOS 40D Focal Len­gth 47mm Aper­tu­re f/7.1 Expo­su­re 1/250s ISO 400

Plot

Děti mají dnes za úkol natřít brá­nu a ten kou­sek kova­né­ho plo­tu, kte­rý tam zbyl. Tak uvi­dí­me,  a) jest­li ho vůbec natřou b) jak se jim to pove­de c) jest­li se při tom navzá­jem nese­že­rou lás­kou Na při­lo­že­ných obráz­cích vle­vo a dole je sleč­na Kačen­ka při natí­rá­ní plo­tu v roce 2004.